(AR-GE)
Araştırma,bilinmeyeni bilmeye, öğ­renmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik faaliyetlerdir. Geliştirme ise, mevcut bilgiyi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme faaliyetidir. Araştırma-geliştirme bilimsel ve tek­nik bilgi birikimini artırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yü­rütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi biri­kiminin yeni uygulamalarda kullanı­mıdır. Rekabet üstünlüğü sağlayan dünya işletmelerinin bu üstünlüklerinin "güç kaynağı" hiç şüphe yoktur ki "AR-GE'ye yaptıkları yatırıma bağlıdır. Bilimde "vermeden almak" yoktur. Ne oranda yatırım yaparsan o oranda sonuç alabilirsin. Ülkemizin teknolojik yarışta atılım yapması adına YUTEMAK olarak araştırıyoruz,geliştiriyoruz.
Ekonomik değişimin itici gücü teknolojik yenilikler olmuştur. Teknolojik bu­luşlar sayesinde insanlar, tarım toplumuna, tarım toplumundan da sanayi top­lumuna geçiş yapmayı başarmışlardır. Araştırma ve geliştirme Şimdi de sanayi toplumundan bilgi top­lumuna geçişlerin uğraşısı verilmektedir. Bilgi toplumunun uğraşısı ise, "Araştırma-Geliştirme (AR-GE)" adını verdi­ğimiz kavramın içinde odaklaşmaktadır. Teknoloji, ekonomik ilişkileri, toplumların sosyal yapısını çok yakından etkileyip insanlarının refahını artırmaktadır. Bu nedenle ülkeler arasında "Teknolojik rekabet" yarışı yapılmaktadır. Ya­rışta üstünlük sağlayan ülkeler eko­nomide "lider" durumuna girmekte­dir. Teknolojik gelişmeler çok hız­lanmış ve izlenme olanağı kalmamış­tır. Klasik teknoloji anlayışı yerini "yüksek teknoloji" anlayışına bı­rakmıştır. İleri teknoloji ile anlayış mikroelektronik, enformasyon tekno­lojileri, ileri malzemeler, bio teknoloji gibi alanlara yönelmiştir.YUTEMAK olarak amacımız, yenilikçi yüksek teknolojiler üretme olacaktır.